Cite

Synonyms of potato murrain

Noun


1. potato blight, potato mold, potato disease, potato mildew, potato murrain, blight

usage: a blight of potatoes

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.