Cite

Synonyms of onychomys

Noun


1. Onychomys, genus Onychomys, mammal genus

usage: grasshopper mice

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.