Synonyms of flaming poppy

Noun


1. wind poppy, flaming poppy, Stylomecon heterophyllum, Papaver heterophyllum, poppy

usage: California wild poppy with bright red flowers

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.