Synonyms of dolichonyx

Noun


1. Dolichonyx, genus Dolichonyx, bird genus

usage: bobolinks

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.