Cite

Khandogya-Upanishad: Fifth Prapathaka, Eighth Khanda