Synonyms of fringilla

Noun


1. Fringilla, genus Fringilla, bird genus

usage: type genus of the Fringillidae: chaffinch, brambling

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.