Provinces and Regions of China

Updated September 9, 2022 | Infoplease Staff
Name Area
(sq mi)
Area
(sq km)
Capital
Provinces
Anhui (Anhwei) 54,015 139,900 Hefei (Hofei)
Fujian (Fukien) 47,529 123,100 Fuzhou (Fukien)
Gansu (Kansu) 137,104 355,100 Lanzhou (Lanchow)
Guangdong (Kwangtung) 76,100 197,100 Canton
Guizhou (Kweichow) 67,181 174,000 Guiyang (Kweiyang)
Hainan 13,200 34,300 Haikou
Hebei (Hopei) 81,479 211,030 Shijiazhuang (Shitikiachwang)
Heilongjiang (Heilungkiang)1178,996 463,600 Harbin
Henan (Honan) 64,479 167,000 Zhengzhou (Chengchow)
Hubei (Hupeh) 72,394 187,500 Wuhan
Hunan 81,274 210,500 Changsha
Jiangsu (Kiangsu) 40,927 106,000 Nanjing (Nanking)
Jiangxi (Kiangsi) 63,629 164,800 Nanchang
Jilin (Kirin)172,201 187,000 Changchun
Liaoning153,301 138,050 Shenyang
Quinghai (Chinghai) 278,378 721,000 Xining (Sining)
Shaanxi (Shensi) 75,598 195,800 Xian (Sian)
Shandong (Shantung) 59,189 153,300 Jinan (Tsinan)
Shanxi (Shansi) 60,656 157,100 Taiyuan
Sichuan (Szechwan) 219,691 569,000 Chengdu (Chengtu)
Yunnan 168,417 436,200 Kunming
Zhejiang (Chekiang) 39,305 101,800 Hangzhou (Hangchow)
Autonomous Regions
Guangxi Zhuang (Kwangsi Chuang) 85,096 220,400 Nanning
Nei Monggol (Inner Mongolia)1454,633 1,177,500 Hohhot (Huhehot)
Ningxia Hui 30,039 77,800 Yinchuan (Yinchwan)
Xinjiang Uygur (Sinkiang Uighur)1635,829 1,646,800 Urumqi (Urumchi)
Xizang (Tibet) 471,660 1,221,600 Lhasa
1. Together constitute (with Taiwan) what has been traditionally known as Outer China, the remaining territory forming the historical China Proper.
NOTE: Names are in Pinyin, with conventional spelling in parentheses.

ChinaHong Kong
Sources +