Cite

Synonyms of zygnema

Noun


1. Zygnema, genus Zygnema, protoctist genus

usage: type genus of the family Zygnemataceae

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.