Cite

Synonyms of yastrzemski

Noun


1. Yastrzemski, Carl Yastrzemski

usage: United States baseball player (born in 1939)

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.