Cite

Synonyms of wilhelm apollinaris de kostrowitzki

Noun


1. Apollinaire, Guillaume Apollinaire, Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzki

usage: French poet; precursor of surrealism (1880-1918)

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.