Home

Cite

Synonyms of wild cotton

Noun


1. wild cotton, Arizona wild cotton, Gossypium thurberi, cotton, cotton plant

usage: shrub of southern Arizona and Mexico

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.