Cite

Synonyms of voznesenski

Noun


1. Voznesenski, Andrei Voznesenski

usage: Russian poet (born in 1933)

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.