Cite

Synonyms of vena bulbi vestibuli

Noun


1. vena bulbi vestibuli, vein, vena, venous blood vessel

usage: vein of the vestibular bulb

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.