Cite

Synonyms of thomas merton

Noun


1. Merton, Thomas Merton

usage: United States religious and writer (1915-1968)

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.