Cite

Synonyms of tachypleus

Noun


1. Tachypleus, genus Tachypleus, arthropod genus

usage: a genus of Limulidae

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.