Cite

Synonyms of shrublet

Noun


1. shrublet, shrub, bush

usage: dwarf shrub

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.