Cite

Synonyms of rhythmic pattern

Noun


1. poetic rhythm, rhythmic pattern, prosody, versification

usage: (prosody) a system of versification

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.