Cite

Synonyms of oligoplites

Noun


1. Oligoplites, genus Oligoplites, fish genus

usage: leatherjackets

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.