Cite

Synonyms of nefazodone

Noun


1. nefazodone, Serzone, antidepressant, antidepressant drug

usage: an antidepressant drug (trade name Serzone)

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.