Home

Cite

Synonyms of lucrezia borgia

Noun


1. Borgia, Lucrezia Borgia, Duchess of Ferrara

usage: Italian noblewoman and patron of the arts (1480-1519)

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.