Cite

Synonyms of hyaenidae

Noun


1. Hyaenidae, family Hyaenidae, mammal family

usage: hyenas

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.