Cite

Synonyms of haplosporidia

Noun


1. Haplosporidia, order Haplosporidia, animal order

usage: an order in the subclass Acnidosporidia

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.