Cite

Synonyms of haile selassie

Noun


1. Haile Selassie, Ras Tafari Makonnen, Ras Tafari

usage: emperor of Ethiopia; worshipped by Rastafarians (1892-1975)

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.