Cite

Synonyms of genus argyreia

Noun


1. Argyreia, genus Argyreia, dicot genus, magnoliopsid genus

usage: woody climbers of tropical Asia to Australia

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.