Cite

Synonyms of genus ammodytes

Noun


1. Ammodytes, genus Ammodytes, fish genus

usage: type genus of the Ammodytidae

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.