Home

Cite

Synonyms of eumetopias

Noun


1. Eumetopias, genus Eumetopias, mammal genus

usage: sea lions

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.