Cite

Synonyms of az zarqa

Noun


1. Az Zarqa, Zarqa

usage: city in northwestern Jordan

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.