Home

Cite

Synonyms of ashton

Noun


1. Ashton, Sir Frederick Ashton

usage: British choreographer (1906-1988)

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.

See also: ashton (Dictionary)