Cite
 

Yushchenko, Victor

president of Ukraine
Birthplace: Khoruzhivka, Sumy Oblast, Ukraine
Born: 2/23/54