Cite
 

Walt Whitman: As I Watch the Ploughman Ploughing