Home

Cite

Meaning of veni, vidi, vici*

ve•ni vi•di vi•ci

Pronunciation: (wā'nē wē'dē wē'kē Eng. vē'nī vī'dī vī'sī, ven'ē vē'dē vē'chē, -sē), [key]
— Latin. Latin.
  1. I came, I saw, I conquered.
Random House Unabridged Dictionary, Copyright © 1997, by Random House, Inc., on Infoplease.