Home

Cite

Meaning of ua mau ke ea o ka aina i ka pono*

u•a ma•u ke e•a o ka a•i•na i ka po•no

Pronunciation: ('ä mä'oo kā ā'ä ō kä ä'ē-nä" ē kä pō'nō), [key]
— Hawaiian. Hawaiian.
  1. the life of the land is maintained by righteousness: motto of Hawaii.
Random House Unabridged Dictionary, Copyright © 1997, by Random House, Inc., on Infoplease.