Jain Festival Dates, 2015–2030

 

Dates through 2017 for such Jain Festivals as Paryushana-Parva, Mahavira Nirvana, and more.

 

2015

April 1Sri Mahavir Jayanti
April 21Akshaya Tritiya
Sept. 9Paryushana-Parva
Sept. 18Samvatsari
Sept. 27Anata-Chaturdasi
Sept. 27Kshamavani
Nov. 11Mahavira Nirvana

 

2016

April 19Sri Mahavir Jayanti
May 8Akshaya Tritiya
Aug. 28Paryushana-Parva
Sept. 5Samvatsari
Sept. 15Anata-Chaturdasi
Sept. 15Khsamavani
Oct. 29Mahavira Nirvana

 

 

2017

April 8Sri Mahavir Jayanti
April 28Akshaya Tritiya
Aug. 18Paryushana-Parva
Aug. 25Samvatsari
Sept. 5Anata-Chaturdasi
Sept. 5Kshamavani
Oct. 18Mahavira Nirvana

 

 

2018

March 29Sri Mahavir Jayanti
April 18Akshaya Tritiya
Sept. 7Paryushana-Parva
Aug. 25Samvatsari
Sept. 5Anata-Chaturdasi
Sept. 5Kshamavani
Oct. 18Mahavira Nirvana

 

2019

April 17Sri Mahavir Jayanti
May 7Akshaya Tritiya
Aug. 27Paryushana-Parva
Aug. 25Samvatsari
Sept. 5Anata-Chaturdasi
Sept. 5Kshamavani
Oct. 18Mahavira Nirvana

 

2020

April 6Sri Mahavir Jayanti
April 26Akshaya Tritiya
Aug. 15Paryushana-Parva
Aug. 25Samvatsari
Sept. 5Anata-Chaturdasi
Sept. 5Kshamavani
Oct. 18Mahavira Nirvana

 

2021

April 25Sri Mahavir Jayanti
May 14Akshaya Tritiya
Sept. 4Paryushana-Parva
Aug. 25Samvatsari
Sept. 5Anata-Chaturdasi
Sept. 5Kshamavani
Oct. 18Mahavira Nirvana

 

2022

April 14Sri Mahavir Jayanti
May 3Akshaya Tritiya
Aug. 24Paryushana-Parva
Aug. 25Samvatsari
Sept. 5Anata-Chaturdasi
Sept. 5Kshamavani
Oct. 18Mahavira Nirvana

 

2023

April 4Sri Mahavir Jayanti
April 22Akshaya Tritiya
Sept. 11Paryushana-Parva
Sept. 19Samvatsari
Sept. 28Anata-Chaturdasi
Sept. 30Kshamavani
Nov. 13Mahavira Nirvana

 

2024

April 21Sri Mahavir Jayanti
May 10Akshaya Tritiya
Aug. 30Paryushana-Parva
Sept. 9Samvatsari
Sept. 11Kshamavani
Sept. 1Anata-Chaturdasi/
Nov. 11Mahavira Nirvana

 

2025

April 10Sri Mahavir Jayanti
April 30Akshaya Tritiya
Aug. 20Paryushana-Parva
Aug. 24Samvatsari
Aug. 25Kshamavani
Sept. 6Anata-Chaturdasi
Oct. 18Mahavira Nirvana

 

2026

March 31Sri Mahavir Jayanti
April 19Akshaya Tritiya
Aug. 18Paryushana-Parva
Aug. 25Samvatsari
Sept. 5Anata-Chaturdasi
Sept. 5Kshamavani
Oct. 18Mahavira Nirvana

 

2027

April 19Sri Mahavir Jayanti
May 8Akshaya Tritiya
Aug. 18Paryushana-Parva
Aug. 25Samvatsari
Sept. 5Anata-Chaturdasi
Sept. 5Kshamavani
Oct. 18Mahavira Nirvana

 

2028

April 7Sri Mahavir Jayanti
April 27Akshaya Tritiya
Aug. 18Paryushana-Parva
Aug. 25Samvatsari
Sept. 5Anata-Chaturdasi
Sept. 5Kshamavani
Oct. 18Mahavira Nirvana

 

2029

April 26Sri Mahavir Jayanti
May 16Akshaya Tritiya
Aug. 18Paryushana-Parva
Aug. 25Samvatsari
Sept. 5Anata-Chaturdasi
Sept. 5Kshamavani
Oct. 18Mahavira Nirvana

 

2030

April 16Sri Mahavir Jayanti
May 5Akshaya Tritiya
Aug. 18Paryushana-Parva
Aug. 25Samvatsari
Sept. 5Anata-Chaturdasi
Sept. 5Kshamavani
Oct. 18Mahavira Nirvana
Major Holidays

 

 
 
Major Holidays
Sources +