Cite
 

The Revolt of Islam

Osais de Broton ethnos aglaiais aptomestha
perainei pros eschaton
ploon nausi d oute pezos ion an eurois
es Uperboreon agona thaumatan odon.

Pind. Pyth. x.