Cite
 

Men

Individual  Points
All-Around Nikolai Andrianov, USSR 116.65
 Sawao Kato, JPN115.650
 Mitsuo Tsukahara, JPN115.575
Floor Nikolai Andrianov, USSR 19.45
 Vladimir Marchenko, USSR19.425
 Peter Korman, USA19.300
Horiz.Bar Mitsuo Tsukahara, JPN 19.675
 Eizo Kenmotsu, JPN19.500
 Henri Boerio, FRA / Eberhard Gienger, W. Ger19.475
Paral.Bars Sawao Kato, JPN 19.675
 Nikolai Andrianov, USSR19.500
 Mitsuo Tsukahara, JPN19.475
Rings Nikolai Andrianov, USSR 19.65
 Alexander Ditiatin, USSR19.550
 Dan Grecu, ROM19.500
Side Horse Zoltan Magyar, HUN 19.70
 Eizo Kenmotsu, JPN19.575
 Nikolai Andrianov, USSR19.525
Vault Nikolai Andrianov, USSR 19.45
 Mitsuo Tsukahara, JPN19.375
 Hiroshi Kajiyama, JPN19.275
Team  Points
All-Around JPN (Kato, Tsukahara, Kajiyama,
Kenmotsu, Igarashi, Fujimoto)
576.85
 Soviet Union576.45
 East Germany564.65

GymnasticsWomen