Cite
 
shar file: /shar´ fi:l/, n.

Syn. sharchive.